A+ A A-


ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เพิ่มเติม ฉ.1 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เพิ่มเติม ฉ.1 กองวิชาการและแผนงาน

     ตามที่คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึก  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560)  เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 1)  ในการประชุม ครั้งที่  3/2557  เมื่อวันที่  24  ธันวาคม  2557  นั้น

     อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  ข้อ 22 (3)  กำหนดว่า  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง  และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแล้ว  ให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

     จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

Rate this item
(0 votes)

Latest from กองวิชาการและแผนงาน

Related items

back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration