A+ A A-


เชิญประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)

ทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) กองวิชาการและแผนงาน

   ด้วย เทศบาลตำบลบางกระทึก จะดำเนินการจัดประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อรวบรวมปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของประชาชนชาวตำบลบางกระทึก มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2559-2561) ของเทศบาลตำบลบางกระทึก

   กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตำบลบางกระทึก  จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลบางกระทึก  ทั้ง  8  หมู่บ้าน  และ  17  ชุมชน  เข้าร่วมประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก โดยพร้อมเพรียงกัน หากประชาชนท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมประชาคมการจัดทำแผนฯ ดังกล่าวได้ สามารถนำเสนอกิจกรรม / โครงการ ผ่านมายัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชน เพื่อนำเสนอต่อเทศบาลตำบลบางกระทึก  ต่อไป

   จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

Last modified on
Rate this item
(0 votes)

Related items

back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration