What's NEW
A+ A A-


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ

 

ตามที่เทศบาลตำบลบางกระทึกจะดำเนินโครงการจัดฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลบางกระทึก  ประจำปีงบประมาณ  2558  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการในตำบลบางกระทึกได้มีส่วนร่วมในชุมชน  และสร้างความเข้มแข็งให้กับคนพิการมากขึ้น  รวมถึงการมีโอกาสในการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคี  เครือข่าย  เพื่อเรียนรู้และศึกษาร่วมกัน  เทศบาลตำบลบางกระทึกจึงขอเชิญผู้พิการ  ผู้ดูแลคนพิการ  ตลอดจนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ  ในวันพุธที่  17  มิถุนายน  2558   ตั้งแต่เวลา  08.30  น.           ณ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบางกระทึก  หรือ  สอบถามได้ที่กองสวัสดิการสังคม  เบอร์โทรศัพท์             02-4827213-5  ต่อ  209

Rate this item
(1 Vote)

Latest from กองสวัสดิการสังคม

Related items

back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration