What's NEW
e service2callface bang
A+ A A-


สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล ประกอบด้วย

ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานบริหารงานทั่วไป ดังนี้

งานบริหารทั่วไป มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

- งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานสารบรรณของเทศบาล
2) งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการ เรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อ และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
3) งานเลขานุการ และงานประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล
4) งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ
5) งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
6) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
7) งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
8) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
9) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
10) งานแจ้งมติการประชุมต่างๆ ให้กองต่าง ๆ ทราบ
11) งานรัฐพิธีต่าง ๆ
12) งานทะเบียนยานพาหนะ
13) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

- งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
2) งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
3) งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
4) งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
5) งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
6) งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
7) งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
8) งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงาน การลาศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา
9) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
10) งานสวัสดิการพนักงานและลูกจ้าง
11) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
12) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานทะเบียนราษฎร และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้

งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
2) งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง
3) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
2) งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
3) งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้ง ดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย
4) งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ
5) งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
6) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
7) งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8) งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
9) งานยาเสพติด
10) งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ
11) งานประสานงานกับจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและ ความมั่นคง
12) งานมวลชนต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ
13) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

Last modified on
Rate this item
(0 votes)
Webmaster

ตำบลบางกระทึกเป็นที่ชุมนุมของชาวบ้านในพื้นที่ และละแวกใกล้คียง เพื่อร่วมทำกิจกรรมงานบุญ งานกุศล และงานรื่นเริงต่างๆ ตามประเพณีในงานนั้นจะมีมหรสพ การละเล่นตามประเพณี และวัฒนธรรมพื้นบ้านกันอย่างสนุกสนาน เสียงดังอึกทึกครึกโครมเป็นประจำทุกฤดูกาลโดยเฉพาะภายหลังฤดูการเก็บเกี่ยว จึงเป็นที่กล่าวขานกันติดปากว่า ตำบลนี้เป็นตำบลที่สนุกสนานอึกทึกครึกโครมตลอดทั้งปี ชาวบ้านในตำบล และตำบลใกล้เคียงจึงเรียกพื้นที่แห่งนี้ว่า “เทศบาลตำบลบางกระทึก” สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

Related items

back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration