What's NEW
e service2callface bang
A+ A A-


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุข การควบคุมโรค การสุขาภิบาลอื่น ๆ ตามแผนการสาธารณสุขการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข งานสิ่งแวดล้อม การให้บริการสาธารณสุขการควบคุมการ ฆ่าสัตว์ งานธุรการภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ดังนี้

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
2) งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
3) งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
4) งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ
5) งานสุขาภิบาลโรงงาน
6) งานชีวอนามัย
7) งานควบคุมมลพิษ
8) งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
9) งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
10) งานรักษาความสะอาด และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
11) งานกำจัดขยะมูลฝอย และน้ำเน่าเสีย
12) งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
13) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริการงานสาธารณสุข มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานส่งเสริมสุขภาพ สาธารณสุข และควบคุมโรค ดังนี้

งานส่งเสริมสุขภาพ สาธารณสุข และควบคุมโรค มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่
1) งานด้านสุขศึกษา
2) งานอนามัยโรงเรียน
3) งานอนามัยแม่และเด็ก
4) งานวางแผนครอบครัว
5) งานสาธารณสุขมูลฐาน
6) งานโภชนาการ
7) งานสุขภาพจิต
8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานสาธารณสุข มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานวางแผนด้านสาธารณสุข
2) งานจัดทำแผนตามโครงการบริหารสาธารณสุขให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของท้องถิ่นโดยประสาน แผนกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และจังหวัด
3) งานประสานแผนการปฏิบัติงานหน่วยงานต่าง ๆ จากผลการปฏิบัติ งาน หรือรายงาน ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำเดือนของเทศบาล
4) งานรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสาธารณสุขประจำเดือนของเทศบาล
5) งานข้อมูล ข่าวสาร จัดทำและสนับสนุนระเบียบและรายงานให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6) งานประเมินผลทางด้านสาธารณสุข
7) งานนิเทศและติดตามผลงานทางด้านสาธารณสุข
8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) ป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
2) งานควบคุมแมลงและพาหะนำโรค
3) งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
4) งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด
5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
Last modified on
Rate this item
(4 votes)
Webmaster

ตำบลบางกระทึกเป็นที่ชุมนุมของชาวบ้านในพื้นที่ และละแวกใกล้คียง เพื่อร่วมทำกิจกรรมงานบุญ งานกุศล และงานรื่นเริงต่างๆ ตามประเพณีในงานนั้นจะมีมหรสพ การละเล่นตามประเพณี และวัฒนธรรมพื้นบ้านกันอย่างสนุกสนาน เสียงดังอึกทึกครึกโครมเป็นประจำทุกฤดูกาลโดยเฉพาะภายหลังฤดูการเก็บเกี่ยว จึงเป็นที่กล่าวขานกันติดปากว่า ตำบลนี้เป็นตำบลที่สนุกสนานอึกทึกครึกโครมตลอดทั้งปี ชาวบ้านในตำบล และตำบลใกล้เคียงจึงเรียกพื้นที่แห่งนี้ว่า “เทศบาลตำบลบางกระทึก” สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration