What's NEW
e service2callface bang
A+ A A-


กองการศึกษา Featured

      กองการศึกษา เป็นส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลบางกระทึก ที่ได้ผ่านการประเมิน ตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งหรือปรับปรุงส่วนราชการ เป็น "กอง" เมื่อปี พ.ศ. 2554 ตามมติ กท.จ.นครปฐม ในการประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การบริหารจัดการศึกษา การพัฒนางานวิชาการและระบบสารสนเทศ การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงินและงบประมาณ การประสานงาน การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ตลอดจนการพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน การส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งมีส่วนราชการภายในแยกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้

orgChart

1. ฝ่ายบริหารการศึกษา

1.1 งานการเจ้าหน้าที่

 • - การจัดทำแผนอัตรากำลัง และควบคุมอัตรากำลังของกองการศึกษา
 • - การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรของกองการศึกษา การรายงานสถิติข้อมูลพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา
 • - การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานประจำปี และการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา
 • - การปรับอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา
 • - การประเมินบุคคลและประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่มีวิทยฐานะสูงขึ้น
 • - การบรรจุแต่งตั้ง การโอน การย้าย การรับโอน การกลับเข้ารับราชการ และการลาออกจากราชการของพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา
 • - การกำหนดตำแหน่ง และการปรับปรุงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา
 • - การดำเนินการทางวินัย ร้องเรียน และร้องทุกข์
 • - กำกับ ควบคุม ดูแล การลงเวลามาปฏิบัติราชการของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • - การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือน (จ.18) ประจำปีหรือเพิ่มเติมระหว่างปี หรือเงินเพิ่มทุกกรณี
 • - งานขอเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
 • - การจัดทำคำสั่งและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา
 • - งานระบบสารสนเทศเกี่ยวกับพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา
 • - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

1.2 งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ

 • -การจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประวัติการรับราชการของพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา
 • - จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติของพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา
 • - การวางแผนบุคลากรทางการศึกษา เช่น การกำหนดโครงสร้างอัตรากำลังการรายงานการสำรวจอัตรากำลังพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา
 • - การจัดทำแผนพัฒนาพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา
 • - การพัฒนาบุคลากร เช่น การลาศึกษาต่อ การฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษา ดูงาน และทัศนศึกษานอกสถานที่
 • - งานเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา
 • - การควบคุมและส่งเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน
 • - การควบคุมการมาปฏิบัติงาน การลาของพนักงานงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา
 • - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

1.3 งานการศึกษาปฐมวัย

 • -การกำหนดแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
 • -งานจัดให้มีศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
 • - งานด้านหลักสูตรและการเตรียมความพร้อมสำหรับเด็ก
 • - งานวัดผลประเมินผลการพัฒนาความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
 • สติปัญญา
 • - งานจัดทำมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการประเมินมาตรฐาน
 • - งานกำกับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

1.4 งานธุรการ

 • - งานสารบรรณ ลงรับ-ส่งหนังสือ ลงทะเบียน แยกประเภท ระเบียบ กฎหมายหนังสือราชการ และงานเสนอแฟ้ม
 • - งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
 • - งานจัดเก็บหนังสือ คำสั่ง ระเบียบ ข้อมูลทางการศึกษา ข้อบังคับ กฎหมายต่างๆของกองการศึกษา
 • - งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อ และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
 • - งานประสานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล
 • - งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
 • - งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
 • - งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
 • - งานจัดการประชุมต่างๆ รวมถึงการจัดทำรายงานการประชุม
 • - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์/ทานหนังสือ คัดหรืออัดสำเนา เรียงหน้า และเย็บเล่มเอกสาร
 • - งานดำเนินงานควบคุมการใช้รถยนต์ของกองการศึกษา
 • - งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
 • - งานรวบรวมข้อมูลสถิติวันลา เช่น การลาพักผ่อนประจำปี และการลาประเภทอื่นๆ
 • - งานสวัสดิการต่างๆ
 • - ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
 • - งานด้านประชาสัมพันธ์และการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
 • - งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนงานของกองการศึกษา รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตามแผน การติดตามผลและรายงานผล
 • - งานรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานและโครงการของงาน/ฝ่ายต่างๆของกองการศึกษา แล้วจัดทำร่างแผนพัฒนาของเทศบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
 • - งานรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณของงาน/ฝ่ายต่างๆของกองการศึกษาแล้วจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือร่างงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของการศึกษา
 • - งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและสวัสดิการต่างๆ
 • - งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนงานของกองการศึกษา รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน การติดตามผลและรายงาน
 • - ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

1.5 งานแผนงานและโครงการ

1) งานแผนงานและโครงการ  

  • - งานรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานและโครงการของหน่วยงานและสถานศึกษา เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาล
  • - วิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
  • - จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาล
  • - จัดทำแผนการดำเนินงานด้านการศึกษาประจำปี
  • - ให้คำปรึกษา แนะนำการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาให้แก่หน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัด
  • - วางแผน ดำเนินการ ติดตามผล และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผน
  • - การแก้ไข ปรับปรุง และเพิ่มเติมแผนพัฒนาการศึกษาประจำปี
  • - ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

2) งานระบบสารสนเทศ  

  • - ศึกษาวิเคราะห์ พัฒนาระบบการสำรวจ การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารและการกำหนดนโยบายการบริหารของกองการศึกษา
  • - ศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบสำรวจ แบบรายงาน เพื่อประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อประโยชน์ทางการบริหารงาน
  • - ควบคุม ดูแล และปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น(School information system : sis)
  • - ควบคุม ดูแล และปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child development center information system : ccis)
  • - ควบคุม ดูแล และปรับปรุงข้อมูลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เช่น การรายงานการใช้เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.1) การรายงานข้อมูลการประมาณการงบประมาณรายจ่าย ประจำปี (E-report ศพด.2) การรายงานข้อมูลที่เกี่ยวกับข้าราชการ/พนักงานครู ตำแหน่งครูผู้ดูและเด็กพนักงานจ้างที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (E-report ศพด.3) เป็นต้น
  • - จัดทำคู่มือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับการจัดเก็บ ประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ และการจัดระบบข้อมูลให้แก่หน่วยงานในสังกัด
  • - ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และเผยแพร่ให้ความรู้การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรในหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
  • - งานจัดหาและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารที่มีประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
  • - งานจัดหาและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารที่มีประโยชน์และเป็นที่น่าสนใจของบุคคลโดยทั่วไป
  • - ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

3) งานงบประมาณ

  • - จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของกองการศึกษา ทั้งในส่วนที่จ่ายจากเงินรายได้และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ให้เป็นไปตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ Electronic Local Administration Accounting System : e-LAAS)
  • - งานตรวจสอบความถูกต้องของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษา รวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาในกรณีที่สถานศึกษาในสังกัดมีข้อสงสัย
  • - งานโอน แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  • - งานจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างตามแบบและวิธีการตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
  • - งานตรวจสอบความถูกต้องรวมทั้งเบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่างๆ ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร และค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานครูเทศบาล
  • - งานบริหารและควบคุมงบประมาณของกองการศึกษา
  • - งานจัดทำหนังสือตอบโต้ ชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับงบประมาณ
  • - งานประสานกับจังหวัด อำเภอ รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบยอดเงินที่ได้รับโอนหรือจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • - งานการจัดทำสถิติเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
  • - งานการจัดทำสถิติประกอบบัญชีถือจ่ายประจำปี
  • - รวบรวมหลักฐานวางฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน
  • เทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษาส่งกองคลังงานจัดซื้อจัดจ้าง เงินจัดสรร เงินอุดหนุนทุกประเภท
  • - งานการพัสดุ เช่น งานเกี่ยวกับการขออนุมัติจัดหา จัดจ้าง เบิกจ่าย ซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ ตลอดจนทำทะเบียนพัสดุ เก็บรักษาพัสดุ หลักฐานเกี่ยวกับพัสดุ
  • - งานวางฎีกาเบิกจ่ายเงินในหมวดต่างๆ ทั้งเงินตามงบประมาณรายจ่าย และนอก
  • งบประมาณ ตามผังบัญชีและระบบหารปฏิบัติงานด้านคลัง ให้เป็นไปตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ Electronic Local Administration Accounting System : e-LAAS)
  • - งานจัดทำระบบบัญชีให้แก่สถานศึกษาในสังกัด เช่น การลงบัญชี การเบิกเงิน การจ่ายเงิน รวมทั้งการจัดทำงบการเงิน และการรายงานงบการเงินต่างๆ
  • - งานเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • - งานจัดทำแบบรายงานเงินอุดหนุนทั่วไป หรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อขอรับอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นๆ
  • - งานเบิกจ่ายเงินเดือน เงินวิทยฐานะ ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าครองชีพชั่วคราว เงินประกันสังคม ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
  • - งานเบิกตัดปี การกันเงินและการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  • - งานเบิกจ่ายเงินยืมเงินสะสม จ่ายขาดเงินสะสม เงินยืมทดรองค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองการศึกษา
  • - งานจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่สถานศึกษาในและนอกสังกัดเทศบาลที่อยู่ในพื้นที่ตามภารกิจถ่ายโอนงบประมาณ
  • - งานตรวจสอบโครงการและเอกสารประกอบการขออนุมัติรวมทั้งการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนนอกสังกัดเทศบาลตามภารกิจถ่ายโอนงบประมาณ
  • - งานตรวจสอบโครงการและเอกสารประกอบการขออนุมัติรวมทั้งการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนที่หน่วยงานอื่นขอรับการอุดหนุนให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  • - ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

1.6 งานกิจการนักเรียน

 • - งานตรวจตราสอดส่องความประพฤติของนักเรียน
 • - งานสำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเพื่อให้เข้าเรียนตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา
 • - งานสำรวจการเข้ารับการเตรียมความพร้อมของเด็กที่มีอายุอายุ 2 - 5 ปี ก่อนเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ
 • - งานจัดทำรายงานทางการศึกษาและสถิติข้อมูลต่างๆ
 • - งานเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาความประพฤตินักเรียน
 • - งานปลูกฝังวินัย และถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติ
 • - งานปลูกฝังประชาธิปไตยให้แก่เด็กและเยาวชน
 • - งานตรวจสอบสถานที่ ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

 

1.7 งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร

 • - งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
 • - งานจัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา
 • - งานส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษาและวิชาการ
 • - งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา และการจัดระบบประกันคุณภาพ
 • - ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
 • - งานฝึกอบรม และพัฒนาเทคนิคด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 • - งานให้บริการทางการศึกษาทั่วไปด้วยการนิเทศและให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาด้านวิชาการ
 • - งานสำรวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา
 • - งานสงเสริมการวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • - งานพัฒนาหลักสูตร สาระการเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • - งานประชุม อบรม สัมมนา ประสานและให้บริการด้านวิชาการ
 • - งานฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ
 • - งานประสานการดำเนินงานด้านการศึกษากับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาวิชาการ
 • - งานวัดผล ประเมินผลการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
 • - งานจัดทำรายงานการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา
 • - ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล วิเคราะห์และรายงานผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

1.8 งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา

 • - งานพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา
 • - ผลิตสื่อประสมและสื่อสำเร็จรูปทางด้านมาตรฐานการศึกษา เช่น วีดีทัศน์ คู่มือสไลด์ แผ่นบันทึกข้อมูลสำเร็จรูป
 • - ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ รวบรวม และบันทึกข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐาน
 • การศึกษา โดยใช้เทคโนโลยี มัลติมีเดีย บันทึกข้อมูล เก็บไว้ทั้งที่เป็นตัวอักษร ตัวเลข รูปภาพ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงพูด และเสียงดนตรี และสามารถแสดงผลหรือถ่ายเทข้อมูลไปมาระหว่างสื่อต่างๆและอุปกรณ์ที่หลากหลาย
 • - ติดตามประเมินผลเก็บรวบรวมข้อมูล การบันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมูลของสถานศึกษา
 • - งานวัดผล ประเมินผลทางการศึกษา จัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษาการจัดทำรายงานการศึกษา
 • - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

2. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2.1 งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

 • - งานการสำรวจข้อมูล และรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบ
 • - งานเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย วิทยาลัยชุมชน ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน และการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย หรือการศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาในระบบให้แก่ประชาชน
 • - งานรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือ เผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ให้แก่ประชาชน
 • - งานควบคุม ตรวจสอบ ติดตามผล การวัดผล และการประเมินผลการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
 • - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

2.2 งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ

 • - สำรวจข้อมูล สถิติ ความต้องการในด้านอาชีพของชุมชนในเขตเทศบาล
 • - ดำเนินการจัดหาวิทยากร และฝึกอาชีพตามความต้องการของเด็กและเยาวชน
 • - จัดกิจกรรมกิจกรรมกลุ่มสนใจเพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว
 • - ติดตาม และประเมินผลกิจกรรมฝึกและส่งเสริมอาชีพแก่เด็กเยาวชน และประชาชน
 • - จัดทำรายงานผลการดำเนินกิจกรรมฝึกและส่งเสริมอาชีพ
 • - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

2.3 งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา

 • - ส่งเสริมการจัดห้องสมุด ที่อ่านหนังสือพิมพ์ หรือศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
 • - บริหารจัดการห้องสมุดประชาชน เช่น การจัดทำรายงานเกี่ยวกับการยืม–คืนหนังสือ ทะเบียนสมาชิก การให้บริการแก่ประชาชน
 • - งานให้บริการและส่งเสริมการใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งวิชาการ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 • - พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการความรู้หลากหลายสาขาแก่ประชาชน
 • - ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดความรู้ และบริการเอกสารสิ่งพิมพ์เพื่อประโยชน์ของประชาชน
 • - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

2.4 งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

 • - งานพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
 • - งานเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์เยาวชน เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของเด็กและเยาวชน
 • - งานควบคุม ตรวจสอบ นิเทศติดตาม วัดผลกิจกรรมเด็กและเยาวชน
 • - งานชุมชนต่างๆ เช่น การอยู่ค่ายพักแรม
 • - งานบริการด้านวิชาการอื่นๆ
 • - งานติดต่อ ประสานงานกับสถานศึกษา หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • - งานจัด/สนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ แก่เด็กและเยาวชน
 • - ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

2.5 งานส่งเสริมศาสนา

 • - จัดกิจกรรมทางศาสนา และงานศาสนพิธีต่างๆ
 • - จัดกิจกรรมเผยแพร่และส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา
 • - จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม
 • - จัดกิจกรรมอนุรักษ์ศาสนสถานโบราณสถานและโบราณวัตถุ
 • - ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

2.6 งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม

 • - กำหนดแผนงานเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • - จัดงานประเพณี และส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี และศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • - จัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย
 • - รวบรวมข้อมูลด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ และศึกษาค้นคว้า
 • - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

2.7 งานกีฬาและนันทนาการ

 • - กำหนดแผนและจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพของประชาชน
 • - จัดฝึกอบรมด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
 • - จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการกีฬา สนามกีฬา หรือลานกีฬา และอุปกรณ์การกีฬา
 • - การขออนุญาตใช้สนามกีฬา อุปกรณ์การกีฬา และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้
 • - จัดชมรมหรือกลุ่มกีฬา ตลอดจนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะและหลีกเลี่ยงยาเสพติด
 • - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • - รายงานต่างๆ เกี่ยวกับกีฬาและนันทนาการ
 • - ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
Last modified on
Rate this item
(0 votes)
Webmaster

ตำบลบางกระทึกเป็นที่ชุมนุมของชาวบ้านในพื้นที่ และละแวกใกล้คียง เพื่อร่วมทำกิจกรรมงานบุญ งานกุศล และงานรื่นเริงต่างๆ ตามประเพณีในงานนั้นจะมีมหรสพ การละเล่นตามประเพณี และวัฒนธรรมพื้นบ้านกันอย่างสนุกสนาน เสียงดังอึกทึกครึกโครมเป็นประจำทุกฤดูกาลโดยเฉพาะภายหลังฤดูการเก็บเกี่ยว จึงเป็นที่กล่าวขานกันติดปากว่า ตำบลนี้เป็นตำบลที่สนุกสนานอึกทึกครึกโครมตลอดทั้งปี ชาวบ้านในตำบล และตำบลใกล้เคียงจึงเรียกพื้นที่แห่งนี้ว่า “เทศบาลตำบลบางกระทึก” สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration