A+ A A-


ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

      ด้วย จังหวัดนครปฐม แจ้งว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ประชาชนรับทราบ ในหัวข้อ "นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)"

          เทศบาลตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ที่มีต่อประชาชนชาวตำบลบางกระทึก จึงขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในหัวข้อดังกล่าวนข้่างต้น มาเพื่อทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

Rate this item
(1 Vote)
Webmaster

ตำบลบางกระทึกเป็นที่ชุมนุมของชาวบ้านในพื้นที่ และละแวกใกล้คียง เพื่อร่วมทำกิจกรรมงานบุญ งานกุศล และงานรื่นเริงต่างๆ ตามประเพณีในงานนั้นจะมีมหรสพ การละเล่นตามประเพณี และวัฒนธรรมพื้นบ้านกันอย่างสนุกสนาน เสียงดังอึกทึกครึกโครมเป็นประจำทุกฤดูกาลโดยเฉพาะภายหลังฤดูการเก็บเกี่ยว จึงเป็นที่กล่าวขานกันติดปากว่า ตำบลนี้เป็นตำบลที่สนุกสนานอึกทึกครึกโครมตลอดทั้งปี ชาวบ้านในตำบล และตำบลใกล้เคียงจึงเรียกพื้นที่แห่งนี้ว่า “เทศบาลตำบลบางกระทึก” สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration