A+ A A-


โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60

กองวิชาการและแผนงาน กองวิชาการและแผนงาน โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60

 

ตามที่ ครม.มีมติเห็นชอบแผนการดำเนินการและแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/2560 ไร่ละ 1 พันบาท ไม่เกิน 10 ไร่ โดยมีแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการ สรุปได้ดังนี้

 1.เป็นเกษตรกรจากทะเบียนการจ่ายเงินสนับสนุนตามโครงการมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยปี 2557 หรือทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีเพาะปลูก 2557/58 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประสงค์จะปลูกข้าวในการปีเพาะปลูก 2559/60 โดยแสดงความประสงค์ต่อคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับหมู่บ้าน

 2.สำหรับเกษตรกรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการเพาะปลูก 2557/58 แต่ได้ปลูกข้าวในปี 2559/60 ให้ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการเพาะปลูก 2559/60 กับกรมส่งเสริมการเกษตร ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ

 3.การขอใช้สิทธิ์และการรับรองสิทธิ์ ให้เกษตรกรที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จัดทำหนังสือรับรองตนเองตามแบบที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กำหนด

 4.ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่ตรวจสอบ ประมวลผลและโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรภายใน 3 วัน

 5.ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ก.ค.-31 ต.ค.59 ยกเว้นภาคใต้ไม่เกินวันที่ 31 ธ.ค.59 ทั้งนี้ ระยะเวลาแผนปฏิบัติงานโครงการตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนกระทั่ง ธ.ก.ส.โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรทั้งสิ้น 46 วัน(รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)

 

Last modified on
Rate this item
(1 Vote)

Related items

back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration