A+ A A-


โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60

กองวิชาการและแผนงาน กองวิชาการและแผนงาน โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60

 

ตามที่ ครม.มีมติเห็นชอบแผนการดำเนินการและแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/2560 ไร่ละ 1 พันบาท ไม่เกิน 10 ไร่ โดยมีแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการ สรุปได้ดังนี้

 1.เป็นเกษตรกรจากทะเบียนการจ่ายเงินสนับสนุนตามโครงการมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยปี 2557 หรือทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีเพาะปลูก 2557/58 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประสงค์จะปลูกข้าวในการปีเพาะปลูก 2559/60 โดยแสดงความประสงค์ต่อคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับหมู่บ้าน

 2.สำหรับเกษตรกรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการเพาะปลูก 2557/58 แต่ได้ปลูกข้าวในปี 2559/60 ให้ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการเพาะปลูก 2559/60 กับกรมส่งเสริมการเกษตร ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ

 3.การขอใช้สิทธิ์และการรับรองสิทธิ์ ให้เกษตรกรที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จัดทำหนังสือรับรองตนเองตามแบบที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กำหนด

 4.ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่ตรวจสอบ ประมวลผลและโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรภายใน 3 วัน

 5.ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ก.ค.-31 ต.ค.59 ยกเว้นภาคใต้ไม่เกินวันที่ 31 ธ.ค.59 ทั้งนี้ ระยะเวลาแผนปฏิบัติงานโครงการตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนกระทั่ง ธ.ก.ส.โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรทั้งสิ้น 46 วัน(รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)

 

Last modified on
Rate this item
(1 Vote)

Latest from กองวิชาการและแผนงาน

Related items

back to top

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration