A+ A A-


ต้องรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโพหักจังหวัดราชบุรี

เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ2559 เทศบาลตำบางกระทึกได้ต้องรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโพหักจังหวัดราชบุรี ตั่งแต่เวลา  08.00-12.00 น.   จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาดูงานจำนวน 13  คน   โดยมี นางวรนุช  รุ่งเรือง   รองปลัดเทศบาลตำบลบางกระทึกเป็นประธานรับคณะศึกษาดูงานซึ่งทางคณะศึกษาดูงานได้เข้ามาดูงานในหัวข้อการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยมและมีการจัดทำมาตรฐานการประกันคุณภาพและแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก  ผู้บรรยายโดย  นางสาวกิตติยา  ไกรลาศ  ผู้อำนวยการการการศึกษา เทศบาลตำบลบางกระทึก
Last modified on
Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration