A+ A A-


โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560

เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยกองการศึกษา ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินงานโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ณ ลานจอดรถหน้าวัดดอนหวาย ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป โดยวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์สามารถนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 2. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ-อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อย่างรอบด้านสมวัย และสมดุล 3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความเข้าใจและตระหนักในบทบาท หน้าที่ของตน มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรักความสามัคคี 4. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักในความสำคัญและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และมีจิตสำนึกที่ดี ต่อสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีการพัฒนาตนเองและสังคมให้ก้าวหน้าสืบไป 5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีความภาคภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงาม ของชาติไทย พร้อมทั้งส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทยให้มั่นคงสืบไป ตลอดจนเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ไดรับความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชน บริษัทห้างร้านต่างๆ เป็นอย่างดี และขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้
Last modified on
Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration