A+ A A-


โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560

เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยกองการศึกษา ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินงานโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ณ ลานจอดรถหน้าวัดดอนหวาย ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป โดยวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์สามารถนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 2. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ-อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อย่างรอบด้านสมวัย และสมดุล 3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความเข้าใจและตระหนักในบทบาท หน้าที่ของตน มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรักความสามัคคี 4. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักในความสำคัญและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และมีจิตสำนึกที่ดี ต่อสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีการพัฒนาตนเองและสังคมให้ก้าวหน้าสืบไป 5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีความภาคภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงาม ของชาติไทย พร้อมทั้งส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทยให้มั่นคงสืบไป ตลอดจนเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ไดรับความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชน บริษัทห้างร้านต่างๆ เป็นอย่างดี และขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้
Last modified on
Rate this item
(0 votes)

Related items

back to top

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration