A+ A A-


โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกภายใต้การบริหารงานของนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกได้ดำเนินงานโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ครอบครัว  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  ในวันที่ศุกร์  ที่ 10 กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์  

๑ เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬา

            ๒ เพื่อให้เด็กปฐมวัยเห็นคุณค่า และความสำคัญของการออกกำลังกาย

            ๓ เพื่อปลูกฝังความสามัคคี และการมีน้ำใจนักกีฬา

                ๔ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านกีฬาให้แก่เด็กปฐมวัย

           ๕ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวของเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก

           ๖ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน

ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ปกครองนักรียนแล้ววงดุรียางและกรรมการตัดสินของโครงเรียนครองบางกระทึก เป็นอย่างดีและขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้
Last modified on
Rate this item
(0 votes)

Latest from ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Related items

back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration