A+ A A-


โครงการสานสัมพันธ์ปิดภาคเรียน ประจำปี ๒๕๕๙

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกภายใต้การบริหารงานของนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกได้ดำเนินงานโครงการสานสัมพันธ์ปิดภาคเรียน  ประจำปี ๒๕๕๙  ในวันที่ศุกร์  ที่ ๒๑ มีนาคม  ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์  

1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับส่งเสริมและประเมินพัฒนาการนักเรียนที่ถูกต้อง สามารถเลือกสถานศึกษาสำหรับให้บุตรหลานได้ศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม

๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง และตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นต่อไป

๓ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ชื่อเสียงด้านการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก

๔ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและการให้บริการด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก

๕ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองนักเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ปกครองนักรียน เป็นอย่างดีและขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้
Last modified on
Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration