A+ A A-


โครงการสานสัมพันธ์ปิดภาคเรียน ประจำปี ๒๕๕๙

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกภายใต้การบริหารงานของนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกได้ดำเนินงานโครงการสานสัมพันธ์ปิดภาคเรียน  ประจำปี ๒๕๕๙  ในวันที่ศุกร์  ที่ ๒๑ มีนาคม  ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์  

1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับส่งเสริมและประเมินพัฒนาการนักเรียนที่ถูกต้อง สามารถเลือกสถานศึกษาสำหรับให้บุตรหลานได้ศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม

๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง และตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นต่อไป

๓ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ชื่อเสียงด้านการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก

๔ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและการให้บริการด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก

๕ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองนักเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ปกครองนักรียน เป็นอย่างดีและขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้
Last modified on
Rate this item
(0 votes)

Latest from ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Related items

back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration