A+ A A-


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรมศึกษา ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน

เทศบาลตำบลบางกระทึก  ขอเชิญเด็กและเยาวชนในตำบลบางกระทึก  เข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรมศึกษา ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน  ประจำปีงบประมาณ  2560  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน  มีการใช้ชีวิตประจำวันตามหลักการของความพอเพียง  และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่  9  รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานขององค์กรเด็กและเยาวชนตำบลบางกระทึก  โดยแบ่งการจัดทำโครงการออกเป็น  2  วัน  วันแรกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปรัซญาเศรษฐกิจพอเพียง  ในวันจันทร์ที่  8  พฤษภาคม  2560  ณ  ห้องประชุมชั้น  3  สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก  วันที่  2  ศึกษาดูงานในพื้นที่จริงในจังหวัดเพชรบุรี  ในวันอังคารที่  9  พฤษภาคม  2560  กำหนดการตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Rate this item
(1 Vote)

Latest from กองสวัสดิการสังคม

Related items

back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration