A+ A A-


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรมศึกษา ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน

เทศบาลตำบลบางกระทึก  ขอเชิญเด็กและเยาวชนในตำบลบางกระทึก  เข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรมศึกษา ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน  ประจำปีงบประมาณ  2560  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน  มีการใช้ชีวิตประจำวันตามหลักการของความพอเพียง  และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่  9  รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานขององค์กรเด็กและเยาวชนตำบลบางกระทึก  โดยแบ่งการจัดทำโครงการออกเป็น  2  วัน  วันแรกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปรัซญาเศรษฐกิจพอเพียง  ในวันจันทร์ที่  8  พฤษภาคม  2560  ณ  ห้องประชุมชั้น  3  สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก  วันที่  2  ศึกษาดูงานในพื้นที่จริงในจังหวัดเพชรบุรี  ในวันอังคารที่  9  พฤษภาคม  2560  กำหนดการตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Rate this item
(1 Vote)

Latest from กองสวัสดิการสังคม

Related items

back to top

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration