Logo
 Print this page

โครงการเด็กดี ประจำปีการศึกษา 2559

          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้ดำเนินงานโครงการสอนแบบโครงการประจำปีการศึกษา 2559โดยวัตถุประสงค์สอนแบบโครงการ 1.เพื่อให้นักเรียนได้เลือกที่จะเรียนรู้และลงมือปฏิบัติกิจกรรมในสิ่งที่ตนเองสนใจ2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และร่วมทำกิจกรรมที่เป็นไปตามกระบวนการ3. เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง 4 เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างนักเรียน ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก
Last modified on
Rate this item
(0 votes)

Latest from ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Related items

เทศบาลตำบลบางกระทึก © 2013 | All rights reserved.
40/8 หมู่ที่ 2 ซอยสำนักวิปัสสนา ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์: 02-482-7213 - 5 แฟกซ์: 02-482-7221 เว็ปไซต์ : www.bangkrateuk.go.th เฟสบุ๊ค : bangkrateuk@hotmail.com