What's NEW
A+ A A-


โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

          เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยกองการศึกษา ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินงานโครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕9 ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2560 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก ตั้งแต่เวลา 07.30 น.เป็นต้นไป โดยวัตถุประสงค์เพื่อ ๑. เพื่อเป็นการสืบสาน ฟื้นฟูและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม ของไทยให้คงอยู่สืบไป ๒. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นกับประชาชนในท้องถิ่นโดยอาศัยการจัดกิจกรรมทางสังคมร่วมกัน ๓. เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ให้ประชาชนมีความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ไดรับความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชน เป็นอย่างดี และขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้
Last modified on
Rate this item
(0 votes)

Latest from ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Related items

back to top

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration