A+ A A-


โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

          เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยกองการศึกษา ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินงานโครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕9 ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2560 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก ตั้งแต่เวลา 07.30 น.เป็นต้นไป โดยวัตถุประสงค์เพื่อ ๑. เพื่อเป็นการสืบสาน ฟื้นฟูและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม ของไทยให้คงอยู่สืบไป ๒. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นกับประชาชนในท้องถิ่นโดยอาศัยการจัดกิจกรรมทางสังคมร่วมกัน ๓. เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ให้ประชาชนมีความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ไดรับความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชน เป็นอย่างดี และขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้
Last modified on
Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration