A+ A A-


โครงการค่ายเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

        ในวันที่ 2-3 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของ นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก โดยกองการศึกษา ได้จัดโครงการค่ายเด็กและเยาวชน ซึ่งมีนายสุธี ธนาวงศ์นุกูล รองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ โรงเรียนวัดดอนหวายฯ  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีความรู้และทักษะอาชีพให้สามารถสร้างรายได้ เพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 2. เพื่อสาร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ ลดความเสี่ยงต่อภัยและสิ่งยั่วยุรอบข้าง 3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ปรับเปลี่ยนแนวความคิดและทัศนคติในการดำรงชีวิตโดยการนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของตนเองรู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมรู้จักปรับเวลาและการใช้ชีวิตของตนให้มีความพร้อมรองรับการเข้าสู้สังคมแห่งการทำงานต่อไป
Last modified on
Rate this item
(0 votes)

Latest from ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Related items

back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration