A+ A A-


โครงการค่ายเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

        ในวันที่ 2-3 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของ นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก โดยกองการศึกษา ได้จัดโครงการค่ายเด็กและเยาวชน ซึ่งมีนายสุธี ธนาวงศ์นุกูล รองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ โรงเรียนวัดดอนหวายฯ  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีความรู้และทักษะอาชีพให้สามารถสร้างรายได้ เพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 2. เพื่อสาร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ ลดความเสี่ยงต่อภัยและสิ่งยั่วยุรอบข้าง 3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ปรับเปลี่ยนแนวความคิดและทัศนคติในการดำรงชีวิตโดยการนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของตนเองรู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมรู้จักปรับเวลาและการใช้ชีวิตของตนให้มีความพร้อมรองรับการเข้าสู้สังคมแห่งการทำงานต่อไป
Last modified on
Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration