A+ A A-


โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางกระทึก กองการศึกษา โดยการนำของ นายราชันมีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกร่วมกับ วัดดอนหวายขอเชิญชวนประชาชนตำบลบางกระทึกร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ในวันศุกร์ที่ 3 พ.ย. 2560 ตั้งแต่เวลา 17.00 เป็นต้นไป ณ บริเวณตลาดริมน้ำดอนหวาย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้เป็นเอกลักษณ์อันดีงามของชาติสืบไป2.เพื่อรณรงค์และส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีในสถาบันครอบครัว ก่อให้เกิดวามรักความสามัคคีอันจะนำไปสู่การเป้นชุมชนที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน 3.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ตำบลบางกระทึกทั้งนี้ ขอความร่วมมืองดเล่นพลุ ดอกไม้ไฟ และลอยยี่เป็ง เพ่ือป้องกันเหตุเพลิงไหม้ และควรเลือกใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เพื่อประหยัดและอนุรักษ์แม่น้ำลำคลองกันนะคะ

Rate this item
(0 votes)

Related items

back to top

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration