What's NEW
A+ A A-


โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางกระทึก กองการศึกษา โดยการนำของ นายราชันมีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกร่วมกับ วัดดอนหวายขอเชิญชวนประชาชนตำบลบางกระทึกร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ในวันศุกร์ที่ 3 พ.ย. 2560 ตั้งแต่เวลา 17.00 เป็นต้นไป ณ บริเวณตลาดริมน้ำดอนหวาย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้เป็นเอกลักษณ์อันดีงามของชาติสืบไป2.เพื่อรณรงค์และส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีในสถาบันครอบครัว ก่อให้เกิดวามรักความสามัคคีอันจะนำไปสู่การเป้นชุมชนที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน 3.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ตำบลบางกระทึกทั้งนี้ ขอความร่วมมืองดเล่นพลุ ดอกไม้ไฟ และลอยยี่เป็ง เพ่ือป้องกันเหตุเพลิงไหม้ และควรเลือกใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เพื่อประหยัดและอนุรักษ์แม่น้ำลำคลองกันนะคะ

Rate this item
(0 votes)

Latest from ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Related items

back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration