A+ A A-


สัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม(ฉบับบที่ 1)ของเทศบาลตำบลบางกระทึก

สัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม(ฉบับบที่ 1)ของเทศบาลตำบลบางกระทึก สัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม(ฉบับบที่ 1)ของเทศบาลตำบลบางกระทึก สัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม(ฉบับบที่ 1)ของเทศบาลตำบลบางกระทึก
ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก
เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม(ฉบับบที่ 1)ของเทศบาลตำบลบางกระทึก
  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและแระสานงานแผนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง ข้อ 3.2 "ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาล เมืองพัทยาและองค์การบริหารว่นจังหวัด ให้ใช้รูปแบบการจัดประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัดเลือกสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับชุมชน และระดับชุมชนตำบล เพื่อให้บุคคลหรือครัวเรือนที่อยู่ในชุมชนตำบลเพื่อให้บุคคลหรือครัวเรือนที่อยู่ในชุมชนในเขตเทศบาลตำบล ได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล"
Last modified on
Rate this item
(2 votes)
back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration