What's NEW
A+ A A-


โครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561

ด้วย  กองสวัสดิการสังคมจะดำเนินการจัดโครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อทบทวนการจัดทำแผนชุมชน  ประจำปีงบประมาณ  2561  ในวันที่  1  กุมภาพันธ์  2561  เวลา  08.30  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุม  ชั้น  3  สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้าน  ชุมชน  ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิด  การตัดสินใจ  และดำเนินงานพัฒนา  แก้ไขปัญหาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลบางกระทึก  จึงขอเชิญชวนประธานและกรรมการชุมชน  ทั้ง  17  ชุมชน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  เข้าร่วมอบรมตามวันและเวลาดังกล่าว  (รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่แนบมาด้วยนี้)

Rate this item
(0 votes)

Latest from กองสวัสดิการสังคม

Related items

back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration