A+ A A-


โครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงานเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรต่างๆของกลุ่มเกษตรตำบลบางกระทึก

             ด้วยกองสวัสดิการสังคมจะดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรต่างๆของกลุ่มเกษตรกรตำบลบางกระทึก  ประจำปีงบประมาณ  2561  เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ให้กับกลุ่มเกษตรกรตำบลบางกระทึก  รวมถึงปรับเพิ่มวิสัยทัศน์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรกลุ่มเกษตรอื่นๆที่มีความหลากหลาย และเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเกาตรกรให้มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ในวันที่  29 มีนาคม  2561  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก และวันที่  30  มีนาคม  2561  ณ  จังหวัดเพชรบุรี   กองสวัสดิการสังคม  จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรตำบลบางกระทึก  เข้าร่วมโครงการฯตามวันเวลาที่กล่าวมาข้างต้น 

Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration