A+ A A-


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก สังกัดเทศบาลตำบลบางกระทึก รับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน อายุ ระหว่าง 2 ปี 6 เดือน – 4ปีเพื่อเตรียมความพร้อม ประจำปีการศึกษา 2561

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกเป็นสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบางกระทึกได้รัการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ(สปช.เดิม)เมื่อปีพ.ศ.2544มีความมุ่งเน้นที่จะอบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมให้เด็กเล็กมีความพร้อมด้านร่างกายอารมณ์-จิตใจสังคมและสติปัญญามีความประพฤติที่พึงประสงค์และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขดังนั้นเพื่อให้การรับสมัครเด็กอายุระหว่าง2ปี6เดือน–4ปีเข้ารับการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกประจำปีการศึกษา2560เป็นไปด้วยความเรียบร้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกจึงกำหนดแนวทางการรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

           1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

                    1.1 เด็กที่มีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลบางกระทึก (กรณีมีชื่อนอกเขตเทศบาลสมัครได้ แต่จะมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเมื่อเด็กในเขตเทศบาลมีจำนวนผู้สมัครน้อยกว่าจำนวนที่รับได้)

           1.2 มีอายุระหว่าง2ปี6เดือน-4ปีนับถึงวันที่16เดือนพฤษภาคมพ.ศ.2561         (ซึ่งเกิดระหว่างวันที่ 17เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557ถึงวันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558)

           1.3 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

           1.4ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย และเวลา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกับทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกจัดขึ้น ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่

 2. จำนวนนักเรียนที่จะรับสมัคร

           ในปีการศึกษา  2561  เทศบาลตำบลบางกระทึก มีแนวทางในการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้ารับการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก จำนวน 150 คน โดยแบ่งเป็น 5 ห้องเรียนๆ ละ 30 คน

 3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

           3.1 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก เทศบาลตำบลบางกระทึก ตั้งแต่วันที่ 10 เดือนมกราคมพ.ศ.2560ถึงวันที่31เดือนมีนาคมพ.ศ.2560(ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)หรือที่เว็ปไซต์ http://www.bangkratuek.com

 3.2 กำหนดการเปิดรับสมัครและสัมภาษณ์ ตั้งแต่วันที่10เดือนมกราคมพ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก

 4. หลักฐานและเอกสารที่จะต้องนำมาในวันสมัคร

        4.1 ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว  จำนวน 1 ชุด

  4.2 สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง พร้อมสำเนา                           จำนวน 1 ชุด

       4.3 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)                       จำนวน 6 ใบ

       4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน (บิดา,มารดา,ตัวเด็ก)                        จำนวน 1 ชุด

       4.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บิดา,มารดา)                       จำนวน 1 ชุด

       4.6 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อเด็ก (ถ้ามี)                                 จำนวน 1 ฉบับ

       4.7 สมุดตรวจสุขภาพ (เล่มสีชมพู)

       4.8 ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร

Last modified on
Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration