What's NEW
A+ A A-


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2561

ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึกจะจัดโครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก  ประจำปีงบประมาณ  2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิด  ทัศนคติ  และเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน  ส่งผลให้เกิดความรักและความสามัคคีในกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยในชุมชนตำบลบางกระทึก  โดยจะจัดฝึกอบรมขึ้นในวันที่  6  มิถุนายน  2561  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก  และศึกษาดูงานนอกสถานที่ในวันที่  7 - 8  มิถุนายน  2561  ณ  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังใหม่  อำเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี  และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองจันทบุรี  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  เทศบาลตำบลบางกระทึกจึงขอเชิญชวนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุที่สนใจเข้าร่วมโครงการสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่กองสวัสดิการสังคมในวันและเวลาราชการ  โทร.02-4827213 -5 ต่อ 209

Last modified on
Rate this item
(0 votes)

Latest from หน่วยตรวจสอบภายใน

back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration