What's NEW
A+ A A-


การรับฟังความเห็นของประชาชนในการพิจารรณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3

           ด้วยสำนักงานอุตหกรรมจังหวัดนครปฐม  ได้รับคำขอให้ดำเนินการรับฟังความเห็นของประชาชนตามระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม  ว่าด้วยการรับฟังความเห็นของประชาชนในการพิจารรณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน  ใบอนุขยายโรงงาน  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน(ฉบับที่  2)  พ.ศ.2557(รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ)

Last modified on
Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration