A+ A A-


การรับฟังความเห็นของประชาชนในการพิจารรณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3

           ด้วยสำนักงานอุตหกรรมจังหวัดนครปฐม  ได้รับคำขอให้ดำเนินการรับฟังความเห็นของประชาชนตามระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม  ว่าด้วยการรับฟังความเห็นของประชาชนในการพิจารรณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน  ใบอนุขยายโรงงาน  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน(ฉบับที่  2)  พ.ศ.2557(รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ)

Last modified on
Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration