What's NEW
A+ A A-


โครงการหนูทำได้ ประจำปีการศึกษา 2560

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้จัดทำโครงการหนูทำได้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 5 ฐานการเรียนรู้โดยการจัดเป็น2 ระยะดังนี้

 ระยะที่1 เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2560

                - ฐานที่1 อัญชันเปลี่ยนสี

                - ฐานที่2 เหรียนลวงตา                                                                     

                - ฐานที่3 กระดุมไม่ยอมจม

                - ฐานที่4 มหัศจรรย์นมเปลี่ยนสี

                - ฐานที่5 ผักกาดเปลี่ยนสีมหัศจรรย์

 ระยะที่2 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2561

                 - ฐานที่1 ขวดเป่าลูกโป่ง

                 - ฐานที่2 ไฟลอยน้ำ

                 - ฐานที่3 กลิ่นของอะไรเอ่ย

                 - ฐานที่4 ดอกไม้เปลี่ยนสี

                 - ฐานที่5 ไข่จมไข่ลอย

 1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงโดยผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 2 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้รักสามัคคีและประชาธิปไตย

 3 เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการ๔ด้านให้เหมาะสมตามวัย

 4 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และกล้าแสดงออก
Last modified on
Rate this item
(0 votes)

Latest from ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Related items

back to top

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration