What's NEW
A+ A A-


โครงการหนูทำได้ ประจำปีการศึกษา 2560

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้จัดทำโครงการหนูทำได้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 5 ฐานการเรียนรู้โดยการจัดเป็น2 ระยะดังนี้

 ระยะที่1 เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2560

                - ฐานที่1 อัญชันเปลี่ยนสี

                - ฐานที่2 เหรียนลวงตา                                                                     

                - ฐานที่3 กระดุมไม่ยอมจม

                - ฐานที่4 มหัศจรรย์นมเปลี่ยนสี

                - ฐานที่5 ผักกาดเปลี่ยนสีมหัศจรรย์

 ระยะที่2 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2561

                 - ฐานที่1 ขวดเป่าลูกโป่ง

                 - ฐานที่2 ไฟลอยน้ำ

                 - ฐานที่3 กลิ่นของอะไรเอ่ย

                 - ฐานที่4 ดอกไม้เปลี่ยนสี

                 - ฐานที่5 ไข่จมไข่ลอย

 1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงโดยผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 2 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้รักสามัคคีและประชาธิปไตย

 3 เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการ๔ด้านให้เหมาะสมตามวัย

 4 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และกล้าแสดงออก
Last modified on
Rate this item
(0 votes)

Latest from ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Related items

back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration