What's NEW
A+ A A-


ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ เข้าร่วมโครงการ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นบ้านรักการอ่าน"

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ได้มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัดเลือก

สถานที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 แห่ง เนื่องจากต้องการส่งเสริมการอ่านหนังสือของคนไทย อันมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการอ่านหนังสือของประชากรไทยมีอัตราเฉลี่ยที่ลดลง ประกอบกับมติที่ประชุม เมื่อวันที่  26 กรกฎาคม 2560 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) เป็นประธานการประชุม เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย ได้กำหนดให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการส่งเสริม/สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาสถานที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล เพื่อให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการอ่านหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการขับเคลื่อน และสนับสนุนให้เกิดโครงการกระตุ้นการอ่านอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการ “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นบ้านรักการอ่าน” ดังนั้น เทศบาลตำบลบางกระทึกซึ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือและต้องการส่งเสริมการอ่านหนังสือของประชาชนในพื้นที่ จึงได้จัดตั้ง “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นบ้านรักการอ่าน”ภายในเขตเทศบาลตำบลบางกระทึกขึ้น ณ จุดบริการ ดังนี้

จุดที่ 1“ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นบ้านรักการอ่าน” ณ ห้องสมุดประชาชนตำบลบางกระทึก  

ชั้นที่ 1 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก

                   จุดที่ 2 “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นบ้านรักการอ่าน” ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8

                   จุดที่ 3 “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นบ้านรักการอ่าน” ณ ศูนย์บริการนักท้องเที่ยว

ในการนี้ เทศบาลตำบลบางกระทึกจึงขอเชิญชวนประชาชนที่มาติดต่อราชการหรือใช้บริการ

แวะพักอ่านหนังสือได้ ณ จุดบริการดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ หรือหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียด โทร. 02 482 7213-5 ต่อ 215 เวลา 9.00-16.00 น. (หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์)

Last modified on
Rate this item
(0 votes)

Latest from กองการศึกษา

Related items

back to top

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration