What's NEW
A+ A A-


ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ เข้าร่วมโครงการ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นบ้านรักการอ่าน"

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ได้มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัดเลือก

สถานที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 แห่ง เนื่องจากต้องการส่งเสริมการอ่านหนังสือของคนไทย อันมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการอ่านหนังสือของประชากรไทยมีอัตราเฉลี่ยที่ลดลง ประกอบกับมติที่ประชุม เมื่อวันที่  26 กรกฎาคม 2560 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) เป็นประธานการประชุม เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย ได้กำหนดให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการส่งเสริม/สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาสถานที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล เพื่อให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการอ่านหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการขับเคลื่อน และสนับสนุนให้เกิดโครงการกระตุ้นการอ่านอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการ “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นบ้านรักการอ่าน” ดังนั้น เทศบาลตำบลบางกระทึกซึ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือและต้องการส่งเสริมการอ่านหนังสือของประชาชนในพื้นที่ จึงได้จัดตั้ง “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นบ้านรักการอ่าน”ภายในเขตเทศบาลตำบลบางกระทึกขึ้น ณ จุดบริการ ดังนี้

จุดที่ 1“ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นบ้านรักการอ่าน” ณ ห้องสมุดประชาชนตำบลบางกระทึก  

ชั้นที่ 1 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก

                   จุดที่ 2 “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นบ้านรักการอ่าน” ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8

                   จุดที่ 3 “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นบ้านรักการอ่าน” ณ ศูนย์บริการนักท้องเที่ยว

ในการนี้ เทศบาลตำบลบางกระทึกจึงขอเชิญชวนประชาชนที่มาติดต่อราชการหรือใช้บริการ

แวะพักอ่านหนังสือได้ ณ จุดบริการดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ หรือหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียด โทร. 02 482 7213-5 ต่อ 215 เวลา 9.00-16.00 น. (หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์)

Last modified on
Rate this item
(0 votes)

Related items

back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration