What's NEW
A+ A A-


ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนอ่านหนังสือทุกวัน

     ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึกได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือและต้องการส่งเสริมการอ่านหนังสือของประชาชนในพื้นที่ ให้สอดรับกับนโยบายการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย โดยจัดตั้ง "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นบ้านรักการอ่าน" ภายในเขตเทศบาลตำบลบางกระทึก ณ จุดบริการ ดังนี้

     จุดที่ ๑ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นบ้านรักการอ่าน" ณ ห้องสมุดประชาชนตำบลบางกระทึก ชั้นที่ ๑ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก

     จุดที่ ๒ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นบ้านรักการอ่าน" ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๘

     จุดที่ ๓ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นบ้านรักการอ่าน" ณ ศูนย์บริการนักท้องเที่ยว

     ในการนี้ เทศบาลตำบลบางกระทึกจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่มาติดต่อราชการหรือใช้บริการแวะพักอ่านหนังสือได้ ณ จุดบริการดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ หรือหากมีข้องสังสัยสามารถสอบถามรายละเอียด โทร. ๐๒ ๔๘๒ ๗๒๑๓-๕ ต่อ ๒๑๕ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. (หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์) ด้วยความปรารถนาดีจากกองการศึกษา เทศบาลตำบลบางกระทึกโดยการบริหารงานของ นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก

 

 

Last modified on
Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration