What's NEW
A+ A A-


ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนอ่านหนังสือทุกวัน

     ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึกได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือและต้องการส่งเสริมการอ่านหนังสือของประชาชนในพื้นที่ ให้สอดรับกับนโยบายการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย โดยจัดตั้ง "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นบ้านรักการอ่าน" ภายในเขตเทศบาลตำบลบางกระทึก ณ จุดบริการ ดังนี้

     จุดที่ ๑ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นบ้านรักการอ่าน" ณ ห้องสมุดประชาชนตำบลบางกระทึก ชั้นที่ ๑ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก

     จุดที่ ๒ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นบ้านรักการอ่าน" ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๘

     จุดที่ ๓ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นบ้านรักการอ่าน" ณ ศูนย์บริการนักท้องเที่ยว

     ในการนี้ เทศบาลตำบลบางกระทึกจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่มาติดต่อราชการหรือใช้บริการแวะพักอ่านหนังสือได้ ณ จุดบริการดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ หรือหากมีข้องสังสัยสามารถสอบถามรายละเอียด โทร. ๐๒ ๔๘๒ ๗๒๑๓-๕ ต่อ ๒๑๕ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. (หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์) ด้วยความปรารถนาดีจากกองการศึกษา เทศบาลตำบลบางกระทึกโดยการบริหารงานของ นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก

 

 

Last modified on
Rate this item
(0 votes)

Latest from กองการศึกษา

Related items

back to top

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration