What's NEW
A+ A A-


โครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

  เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน  มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินงานโครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561ในวันพฤหัสบดีที่  21 มิถุนายน พ.ศ.2561    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ1เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆ ให้กับนักเรียน โดยอาศัยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ที่หลากหลาย 2 เพื่อปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม และสร้างจิตสำนึกที่ดีในด้านความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ให้แก่นักเรียน 3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงวัฒนธรรมอันดีงาม และการวางตัวที่ดีในสังคม 4 เพื่ออนุรักษ์และธำรงรักษาไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติและประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้สืบทอดต่อไปซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ไดรับความร่วมมือจาก คณะผู้บริหาร  สมาชิก หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบางกระทึกและ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบางกระทึก  เป็นอย่างดี และขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้
Last modified on
Rate this item
(0 votes)

Latest from ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Related items

back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration