What's NEW
A+ A A-


โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2561

     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้ดำเนินจัดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2561  โดยมีวัตถุประสงค์ ๑ เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองทราบถึงความสำคัญและตระหนักถึงสุขภาพอนามัยในช่องปาก ๒ เพื่อให้เด็กรู้จักวิธีการแปรงฟันโดยถูกวิธี และมีประสิทธิภาพ ลดจำนวนเด็กที่เป็นโรคฟันผุ และเหงือกอักเสบ 3 เพื่อเป็นการสร้างสุขนิสัยอันดีในการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพฟันรู้จัก การแปรงฟันให้ถูกวิธี หลังรับประทานอาหาร และรู้จักรักษาสุขภาพอนามัยในช่องปาก 4 เพื่อความร่วมมือที่ดีระหว่างผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ทันตกรรมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระทึก
Rate this item
(0 votes)

Latest from ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Related items

back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration