What's NEW
A+ A A-


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมอาชีพและการดำเนินงานกลุ่มสตรีตำบลบางกระทึก Featured

 

ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึก ได้จัดทำโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านส่งเสริมอาชีพและ การดำเนินการกลุ่มสตรีตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ให้กับกลุ่มสตรี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร และผู้นำชุมชน ในการพัฒนาทักษะ ความชำนาญด้านการปฏิบัติงาน รวมถึงปรับเพิ่มวิสัยทัศน์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กร กลุ่ม ชมรมอื่นๆที่มีความหลากหลาย และเพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีกลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วยกลุ่มสตรี คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน พนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 80 คน เทศบาลตำบลบางกระทึกจึงขอเชิญสมาชิกกลุ่มสตรีทุกท่านเข้าร่วมอบรม โดยแบ่งการจัดทำโครงการออกเป็น 3 วัน คือ วันแรก อบรมสัมมนาทางวิชาการ ในวันที่  22 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก และวันที่สองและสามศึกษาดูงาน  ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 23 และ 24 สิงหาคม 2561 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่กองสวัสดิการสังคม โทร 02-4827213-5 ในวันและเวลาราชการ

 

Last modified on
Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration