What's NEW
A+ A A-


โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานสำหรับครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 26-28 สิงหาคม 2561 กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของท่านนายก ราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานสำหรับครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561โดยมี นายสุธี ธนาวงศ์นุกูล รองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก เป็นประธานในพิธี 
วันที่ 26 สิงหาคม 2561 ได้จัดฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ หลักสูตร การดำเนินงานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก และทัศนศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสภาพจริง
วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชคราม สังกัดเทศบาลตำบลราชคราม จ.พระนครศรีอยุธยา 
วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวางจิตรประไพชาเล่ต์ , โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 จิตรประไพชาเล่ต์ สังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง จ.สระบุรี ทั้งนี้เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานของสถานศึกษาในการวางระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกเพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
Last modified on
Rate this item
(0 votes)

Latest from ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Related items

back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration