What's NEW
A+ A A-


โครงการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลตำบลบางกระทึก  คณะผู้บริหาร  โดยนายราชัน  มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก มอบหมายให้นางสาวเอ็นดู ส่องแสง เป็นประธานในการจัดประชุม  โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
Last modified on
Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration