What's NEW
A+ A A-


เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย จากกรมเจ้าท่า

     ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่าได้รับแจ้งจากกรมเจ้าท่าให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กฎหมาย ดังนี้

1. ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การงดจดทะเบียนเรือประมงเป็นเวลาชั่วคราว พ.ศ.2561

2. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดประเภทของเรือประมง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

3. ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอเปลี่ยนประเภทเรือ การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือเครื่องจักร การขอโอนกรรมสิทธิ์ การาแจ้งงดใช้เรือ กาาตรวจสอบเปลี่ยนประเภทเรือ สำหรับเรือประมง เรือขนถ่ายสัตว์น้ำ

4. ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการติดตั้งระบบสำแดงข้อมูล เรืออัตโนมัติ ในการออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือเพื่อออกใบอนุญาตการใช้เรือ พ.ศ.2561

Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration