What's NEW
A+ A A-


โครงการสร้างทักษะ และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (ภายใต้โครงการ เสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) กิจกรรมอบรมเกษตร ในพื้นที่ตำบลบางกระทึก

ในวันนี้ (28 มิถุนายน 2561) เวลา 09.00 น. เกษตรอำเภอสามพราน ได้จัดทำโครงการสร้างทักษะ และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (ภายใต้โครงการ เสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) กิจกรรมอบรมเกษตร ในพื้นที่ตำบลบางกระทึก เป็นวันที่ 2 เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ ที่ได้รับจากการอบรมไปพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร ให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น โดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก มอบหมายให้ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก คอยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Last modified on
Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration