e service2callface bang
A+ A A-


ประกาศงานการรับ จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก  เรื่อง  ประกาศรายงานการรับ  จ่ายเงิน  ประจำปีงบประมาณ  2561

อาศัยอำนาจตามความในข้อ  40  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 และแก้ไขเพิ่มเติม  ขอประกาศรายงานการรับ  จ่ายเงิน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561(รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)

Last modified on
Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration