What's NEW
A+ A A-


ประกาศรับฟังความคิดเห็นประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3

ประกาศสำนักงานอุสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3

.....................................................................

    ด้วย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ประสงค์จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมจะพิจารณารับคำขอของบริษัท ไลฟ์ แคร์ เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 77 หมู่ที่ 1 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม รายละเอียดตามไฟล์เเอกสารดาวน์โหลด

    บุคคลใดมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องข้างต้น ขอให้แจ้งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมทราบ ภายในวันที่ 15 พฤศจิการยน 2561 พ้นจากกำหนดนี้แล้วทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมจะได้พิจารณาต่อไป อนึ่ง หากผู้ประสงค์จะทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม โทร. 0 3434 0311 - 3 ต่อ 103 โทรสาร 0 3434 0317

Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration