What's NEW
A+ A A-


โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองการศึกษา ร่วมกับ วัดดอนหวาย โรงเรียนวัดดอนหวาย โรงเรียนคลองบางกระทึก ชมรมผู้สูงอายุแก่นกระทึก กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบางกระทึก สภาวัฒนธรรมตำบลบางกระทึก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระทึก รวมจัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ณ วัดดอนหวาย ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีกิจกรรมภายในมากมาย เช่น กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์กระทงสวยงามประเภท ทีม ไม่เกิน 7 คน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่น อายุ 9 - 12 ปี และรุ่น อายุ 13 ปีขึ้นไป กิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ อายุ 3 - 5 ปี การประกวดนางนพมาศ ราชินีช้างบางกระทึก น้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ซึ่งในการประกวดแต่ละรายการ ก็มีหน่วยงานต่างๆ ภายในตำบลบางกระทึก รวมถึงประชาชนที่สนใจ ส่งตัวแทนเข้าร่วมกันเป็นจำนวนมาก

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการรักษาศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่ รวมถึงเป็นการสร้างความสามัคคีให้แก่คนในชุมชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง

และในการนี้ทางเทศบาลตำบลบางกระทึก ขอกราบนมัสการขอบพระคุณ พระเมธีธรรมานันท์ เจ้าอาวาสวัดดอนหวายที่มอบสถานที่ในการจัดงานครั้งนี้ และขอกราบขอบพระคุณ โรงเรียนวัดดอนหวาย และโรงเรียนคลองบางกระทึกที่ได้ส่งน้องๆ นักเรียนมาร่วมกิจกรรมการแสดงบนเวที และขอกราบขอบพระคุณหน่วยงานอื่นๆ ที่ร่วมจัดงานในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
Last modified on
Rate this item
(0 votes)

Related items

back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration