What's NEW
A+ A A-


ประชุมคณะกรรมการพัฒนา เทศบาลตำบลบางกระทึก ครั้งที่ 8/2561

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองวิชาการและแผนงาน จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึก ครั้งที่ 8/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อรับทราบเรื่องการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ครั้งที่ 3/2561 (ฉบับที่ 3) ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) และให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration