Logo
 Print this page

โครงการสานสัมพันธ์ดวงใจหนูรักพ่อ ประจำปีการศึกษา 2561

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้จัดโครงการสานสัมพันธ์หนูรักพ่อ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 มีวัตถุประสงค์โครงการสานสัมพันธ์ดวงใจหนูรักพ่อ 1 เพื่อถวายความรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 2 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนและผู้ปกครองครูผู้ดูแลเด็กผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและชุมชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย 3 เพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวสังคมและประเทศชาติ 4 เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ความอบอุ่นให้ลูกและพ่อได้แสดงออกถึงความรักความผูกพัน และสายใยอันดีระหว่างพ่อกับลูก 5 เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทุกๆด้านของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกให้มีพัฒนาการสมวัย
Last modified on
Rate this item
(0 votes)
เทศบาลตำบลบางกระทึก © 2013 | All rights reserved.
40/8 หมู่ที่ 2 ซอยสำนักวิปัสสนา ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์: 02-482-7213 - 5 แฟกซ์: 02-482-7221 เว็ปไซต์ : www.bangkrateuk.go.th เฟสบุ๊ค : bangkrateuk@hotmail.com