What's NEW
A+ A A-


ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 3/2561(ฉบับที่ 3)

          ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึกได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 2) ตามบันทึกข้อความกองช่างเทศบาลตำบลบางกระทึก ที่ นฐ 53803/232 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 , ที่ นฐ 53803/233 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561, ที่ นฐ 53803/234 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา เพื่อให้สามารถดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่ของเทศบาล ที่พระนราชบัญญัติกำหนดและขั้นนตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ระบุไว้ในมาตรา 16 "ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง. และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึก เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว

Rate this item
(0 votes)

Related items

back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration