Logo
 Print this page

ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 3/2561(ฉบับที่ 3)

          ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึกได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 2) ตามบันทึกข้อความกองช่างเทศบาลตำบลบางกระทึก ที่ นฐ 53803/232 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 , ที่ นฐ 53803/233 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561, ที่ นฐ 53803/234 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา เพื่อให้สามารถดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่ของเทศบาล ที่พระนราชบัญญัติกำหนดและขั้นนตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ระบุไว้ในมาตรา 16 "ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง. และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึก เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว

Rate this item
(0 votes)

Latest from กองวิชาการและแผนงาน

Related items

เทศบาลตำบลบางกระทึก © 2013 | All rights reserved.
40/8 หมู่ที่ 2 ซอยสำนักวิปัสสนา ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์: 02-482-7213 - 5 แฟกซ์: 02-482-7221 เว็ปไซต์ : www.bangkrateuk.go.th เฟสบุ๊ค : bangkrateuk@hotmail.com