What's NEW
A+ A A-


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก สังกัดเทศบาลตำบลบางกระทึก รับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน อายุ ระหว่าง 2 ปี 6 เดือน – 4ปีเพื่อเตรียมความพร้อม ประจำปีการศึกษา 2562

        ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ซึ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบางกระทึกมีความมุ่งเน้นที่จะอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์ ส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้และเตรียมความพร้อมให้เด็กเล็ก มีความพร้อม ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีความประพฤติที่พึงประสงค์ และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้นเพื่อให้การรับสมัครเด็กอายุระหว่าง 2 ปี 6 เดือน – 4 ปีเข้ารับการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก จึงกำหนดแนวทางการรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

         1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

                    1.1 เด็กที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลบางกระทึก (กรณีมีชื่อนอกเขตเทศบาลสมัครได้ แต่จะมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเมื่อเด็กในเขตเทศบาลมีจำนวนผู้สมัครน้อยกว่าจำนวนที่รับได้)

          1.2มีอายุระหว่าง2 ปี 6 เดือน - 4ปี นับถึงวันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562    (ซึ่งเกิดระหว่างวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559)

          1.3 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ ที่จะทำให้   เป็นอุปสรรคต่อการเรียน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

          1.4ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย และเวลา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม กับทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกจัดขึ้น ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่

2. จำนวนนักเรียนที่จะรับสมัคร

          ในปีการศึกษา 2562 เทศบาลตำบลบางกระทึก มีแนวทางในการรับสมัครนักเรียน     เพื่อเข้ารับการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก จำนวน 150 คน โดยแบ่งเป็น        5 ห้องเรียนๆ ละ 30 คน

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

          3.1 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก เทศบาลตำบลบางกระทึก ตั้งแต่วันที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น) หรือที่   เว็ปไซต์ http://www.bangkrateuk.go.th

          3.2 กำหนดการเปิดรับสมัครและสัมภาษณ์ ตั้งแต่วันที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. (ในวันและเวลาราชการ)ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก 

4. หลักฐานและเอกสารที่จะต้องนำมาในวันสมัคร

          4.1 ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว     จำนวน 1 ชุด

          4.2 สูติบัตร(ใบเกิด) ฉบับจริง พร้อมสำเนา                        จำนวน 1 ชุด

4.3 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)                        จำนวน 6 ใบ

         4.4 ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง (บิดา,มารดา,ตัวเด็ก)                   จำนวน 1 ชุด

         4.5 บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง (บิดา,มารดา)               จำนวน 1 ชุด

         4.6 ใบเปลี่ยนชื่อเด็ก ฉบับจริง (ถ้ามี)                                    จำนวน 1 ฉบับ

         4.7 สมุดตรวจสุขภาพ (เล่มสีชมพู) พร้อมสำเนา

         4.8 ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร

Last modified on
Rate this item
(0 votes)

Latest from ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Related items

back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration