Logo
 Print this page

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก สังกัดเทศบาลตำบลบางกระทึก รับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน อายุ ระหว่าง 2 ปี 6 เดือน – 4ปีเพื่อเตรียมความพร้อม ประจำปีการศึกษา 2562

        ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ซึ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบางกระทึกมีความมุ่งเน้นที่จะอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์ ส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้และเตรียมความพร้อมให้เด็กเล็ก มีความพร้อม ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีความประพฤติที่พึงประสงค์ และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้นเพื่อให้การรับสมัครเด็กอายุระหว่าง 2 ปี 6 เดือน – 4 ปีเข้ารับการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก จึงกำหนดแนวทางการรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

         1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

                    1.1 เด็กที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลบางกระทึก (กรณีมีชื่อนอกเขตเทศบาลสมัครได้ แต่จะมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเมื่อเด็กในเขตเทศบาลมีจำนวนผู้สมัครน้อยกว่าจำนวนที่รับได้)

          1.2มีอายุระหว่าง2 ปี 6 เดือน - 4ปี นับถึงวันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562    (ซึ่งเกิดระหว่างวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559)

          1.3 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ ที่จะทำให้   เป็นอุปสรรคต่อการเรียน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

          1.4ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย และเวลา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม กับทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกจัดขึ้น ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่

2. จำนวนนักเรียนที่จะรับสมัคร

          ในปีการศึกษา 2562 เทศบาลตำบลบางกระทึก มีแนวทางในการรับสมัครนักเรียน     เพื่อเข้ารับการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก จำนวน 150 คน โดยแบ่งเป็น        5 ห้องเรียนๆ ละ 30 คน

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

          3.1 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก เทศบาลตำบลบางกระทึก ตั้งแต่วันที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น) หรือที่   เว็ปไซต์ http://www.bangkrateuk.go.th

          3.2 กำหนดการเปิดรับสมัครและสัมภาษณ์ ตั้งแต่วันที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. (ในวันและเวลาราชการ)ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก 

4. หลักฐานและเอกสารที่จะต้องนำมาในวันสมัคร

          4.1 ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว     จำนวน 1 ชุด

          4.2 สูติบัตร(ใบเกิด) ฉบับจริง พร้อมสำเนา                        จำนวน 1 ชุด

4.3 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)                        จำนวน 6 ใบ

         4.4 ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง (บิดา,มารดา,ตัวเด็ก)                   จำนวน 1 ชุด

         4.5 บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง (บิดา,มารดา)               จำนวน 1 ชุด

         4.6 ใบเปลี่ยนชื่อเด็ก ฉบับจริง (ถ้ามี)                                    จำนวน 1 ฉบับ

         4.7 สมุดตรวจสุขภาพ (เล่มสีชมพู) พร้อมสำเนา

         4.8 ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร

Last modified on
Rate this item
(0 votes)

Latest from ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Related items

เทศบาลตำบลบางกระทึก © 2013 | All rights reserved.
40/8 หมู่ที่ 2 ซอยสำนักวิปัสสนา ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์: 02-482-7213 - 5 แฟกซ์: 02-482-7221 เว็ปไซต์ : www.bangkrateuk.go.th เฟสบุ๊ค : bangkrateuk@hotmail.com