What's NEW
A+ A A-


ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562

          กองสวัสดิการสังคมจะจัดโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยใช้ึครอบครัว สถานบริการสาธารณสุข วัด ชมรมและชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาคุฯภาพชีวิต ให้ผู้สูงอายุได้รวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกันมีโอกาสพูดุคุย พบปะสังสรรค์กับบุุคคลวัยเดียวกันให้ความช่วยเหลือดูแลกันและกัน ได้มีโอกาสมนการแลกเปลี่ยนคามคิด ทัศนคติ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน โดยจัดการอบรมเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก จัดอบรมให้ความรู้ในวันทื่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก ช่วงที่สอง ศึกษาดูงานในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ชมรมผู้สุงอายุเทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ศึกษาดูงาน ณ ชมรมผุ้สูงอายุตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

          จึงขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก ตั้งแต่บัดนีัเป็นต้นไป

 

 

Last modified on
Rate this item
(0 votes)

Latest from หน่วยตรวจสอบภายใน

back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration