What's NEW
A+ A A-


คณะผู้สูงอายุศึกษาดูงาน ณ จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม นำคณะผู้สูงอายุจากตำบลบางกระทึก เข้าศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตามโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมีนายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม และคณะมาให้ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงอย่างทั่วถึง การส่งเสริมให้เด็กและบุตรหลาน สามารถดูแลผู้สูงอายุภายในครอบครัวได้แทนการจ้างพยาบาลหรือผู้ดูแล

และหลังจากนั้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบางกระทึกเข้าศึกษาดูงานต่อ ณ เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนายสุนันท์ แจ้งวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพตลาดแก้วและคณะให้การต่้อนรับ และความบรรยายในเรื่องของการดูแลผู้สูงด้านสาธารณสุข การจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ การจัดการขยะในชุมชน แบะกอบถามตอบปัญหาต่างๆ
Last modified on
Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration