What's NEW
e service2callface bang
A+ A A-


วิสัยทัศน์และพันธกิจ Featured

วิสัยทัศน์ (vision) และพันธกิจ (mission) การพัฒนาท้องถิ่น

“บริหารอย่างสร้างสรรค์ ยึดมั่นธรรมาภิบาลเสริม สร้างคุณภาพชีวิต เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”

 

พันธกิจ (mission) ของเทศบาลตำบลบางกระทึก

 1. ส่งเสริมด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนาและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
 2. ส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น
 4. บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและสามารถตรวจสอบได้
 6. พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อบริการประชาชน

 เป้าประสงค์

 1. พัฒนาระบบการเรียนการสอน และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และทำนุบำรุงศาสนา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
 2. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และพัฒนาอาชีพของประชาชน
 3. ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 4. ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างมีคุณภาพและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในตำบล
 5. บริหารการปฏิบัติงานองค์กรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
 6. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม และพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 

Last modified on
Rate this item
(0 votes)
Webmaster

ตำบลบางกระทึกเป็นที่ชุมนุมของชาวบ้านในพื้นที่ และละแวกใกล้คียง เพื่อร่วมทำกิจกรรมงานบุญ งานกุศล และงานรื่นเริงต่างๆ ตามประเพณีในงานนั้นจะมีมหรสพ การละเล่นตามประเพณี และวัฒนธรรมพื้นบ้านกันอย่างสนุกสนาน เสียงดังอึกทึกครึกโครมเป็นประจำทุกฤดูกาลโดยเฉพาะภายหลังฤดูการเก็บเกี่ยว จึงเป็นที่กล่าวขานกันติดปากว่า ตำบลนี้เป็นตำบลที่สนุกสนานอึกทึกครึกโครมตลอดทั้งปี ชาวบ้านในตำบล และตำบลใกล้เคียงจึงเรียกพื้นที่แห่งนี้ว่า “เทศบาลตำบลบางกระทึก” สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration