What's NEW
A+ A A-


วิสัยทัศน์และพันธกิจ Featured

วิสัยทัศน์ (vision) และพันธกิจ (mission) การพัฒนาท้องถิ่น

“บริหารอย่างสร้างสรรค์ ยึดมั่นธรรมาภิบาลเสริม สร้างคุณภาพชีวิต เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”

 

พันธกิจ (mission) ของเทศบาลตำบลบางกระทึก

 1. ส่งเสริมด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนาและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
 2. ส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น
 4. บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและสามารถตรวจสอบได้
 6. พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อบริการประชาชน

 เป้าประสงค์

 1. พัฒนาระบบการเรียนการสอน และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และทำนุบำรุงศาสนา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
 2. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และพัฒนาอาชีพของประชาชน
 3. ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 4. ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างมีคุณภาพและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในตำบล
 5. บริหารการปฏิบัติงานองค์กรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
 6. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม และพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 

Last modified on
Rate this item
(0 votes)
Webmaster

ตำบลบางกระทึกเป็นที่ชุมนุมของชาวบ้านในพื้นที่ และละแวกใกล้คียง เพื่อร่วมทำกิจกรรมงานบุญ งานกุศล และงานรื่นเริงต่างๆ ตามประเพณีในงานนั้นจะมีมหรสพ การละเล่นตามประเพณี และวัฒนธรรมพื้นบ้านกันอย่างสนุกสนาน เสียงดังอึกทึกครึกโครมเป็นประจำทุกฤดูกาลโดยเฉพาะภายหลังฤดูการเก็บเกี่ยว จึงเป็นที่กล่าวขานกันติดปากว่า ตำบลนี้เป็นตำบลที่สนุกสนานอึกทึกครึกโครมตลอดทั้งปี ชาวบ้านในตำบล และตำบลใกล้เคียงจึงเรียกพื้นที่แห่งนี้ว่า “เทศบาลตำบลบางกระทึก” สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

back to top

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration