What's NEW
e service2callface bang
A+ A A-


ภารกิจและอำนาจหน้า Featured

ภารกิจและอำนาจหน้าที่

         อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 โดยเทศบาลตำบลบางกระทึกได้กำหนดภารกิจเอาไว้ 6 ด้าน ดังนี้

1. ด้านการพัฒนาการด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

 • ส่งเสริมและดำเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่อย่างทั่วถึง
 • ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิิ่นให้คงอยู่ อาทิ ประเพณีการทำขวัญข้าว สงกรานต์ ลอยกระทง ฯลฯ ตลอดจนการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

2. ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

 • ส่งเสริมสนับสนุน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ในการพัฒนาสินค้าและบริการของกลุ่มที่สร้างโอกาสใหม่ในการหารายได้ จากการผลิตสินค้าและบริการสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค นำไปสู่หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่แท้จริง
 • ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพในการเพาะปลูก ลดต้นทุนการผลิต มีการวางแผนการผลิต ที่มีช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้ตลาดเอกชนมีระดับมาตรฐานของตลาดมุ่งสู่ตลาดสดน่าซื้อผู้บริโภคปลอดภัย และเป็นตลาดที่รองรับการจำหน่ายสินค้าและบริการของชุมชน

3. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

 • ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ เขื่อน ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี
 • ขุดลอกคูคลอง ลำรางสาธารณะ กำจัดวัชพืช ให้การระบายในพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขน้ำท่วมในชุมชน
 • ปรับปรุงแก้ไขระบบจำหน่ายน้ำประปาให้เพียงพอ และทั่วถึงทุกครัวเรือน
 • สร้างระบบกระจายข่าวให้ครอบคลุมพื้นที่

4. ด้านกาพัฒนาสังคม

 • ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้หมดไปเพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง น่าอยู่
 • พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนให้สามารถเป็นกำลังสำคัญในการดูแลสุขภาพ และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในชุมชน อาทิ จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่เหมาะสม สนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่
 • จัดสวัสดิการสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
 • เพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

 • จัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างทั่วถึง ลดปัญหาขยะตกค้าง รวมทั้งกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ส่งเสริมการคัดแยกขยะที่บ้าน สถานศึกษาและชุมชนเพื่อลดปริมาณขยะและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามระบบรีไซเคิล นำไปสู่วิถีเมืองสะอาด ตำบลร่มรื่นน่าอยู่
 • ส่งเสริมสนับสนุน กลุ่มองค์กรในพื้นที่ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
 • ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดริมน้ำดอนหวายตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ผนวกด้วยการรองรับสินค้า OTOP อย่างจริงจัง มุ่งพัฒนาบริเวณริมคลองชายฝั่งน้ำ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ตามสมัยนิยิม

6. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

 • เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ให้สะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและเสมอภาค ประชาชนได้รับข่าวสารของเทศบาลที่ถูกต้อง พัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้มีความรู้ ความสามารถ มีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชน และเน้นการทำงานแบบบูรณาการ และสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
 • จัดเก็บภาษีของท้องถิ่นให้ทั่วถึง ถูกต้อง และเป็นธรรม
 • นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
Last modified on
Rate this item
(0 votes)
Webmaster

ตำบลบางกระทึกเป็นที่ชุมนุมของชาวบ้านในพื้นที่ และละแวกใกล้คียง เพื่อร่วมทำกิจกรรมงานบุญ งานกุศล และงานรื่นเริงต่างๆ ตามประเพณีในงานนั้นจะมีมหรสพ การละเล่นตามประเพณี และวัฒนธรรมพื้นบ้านกันอย่างสนุกสนาน เสียงดังอึกทึกครึกโครมเป็นประจำทุกฤดูกาลโดยเฉพาะภายหลังฤดูการเก็บเกี่ยว จึงเป็นที่กล่าวขานกันติดปากว่า ตำบลนี้เป็นตำบลที่สนุกสนานอึกทึกครึกโครมตลอดทั้งปี ชาวบ้านในตำบล และตำบลใกล้เคียงจึงเรียกพื้นที่แห่งนี้ว่า “เทศบาลตำบลบางกระทึก” สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration