What's NEW
e service2callface bang
A+ A A-


นโยบายและแผนงาน Featured

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

จากการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกต่อสภาเทศบาลตำบลบางกระทึกในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2551 วันที่ 30 ตุลาคม 2551 โดยมีนโยบายในการบริหารและพัฒนาในแต่ละด้าน

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลบางกระทึก

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.1 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมระบบการศึกษา
1.2 พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และส่งเสริมความเสมอภาคในการศึกษา
1.3 สร้างและส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษา
1.4 ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และงานรัฐพิธี
1.5 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
1.6 ส่งเสริม สนับสนุนการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในครอบครัวสถานศึกษา และชุมชน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 พัฒนา ส่งเสริม และฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน ส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์ให้กับประชาชน
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตร ปลอดภัยจากสารพิษ ผลิตภัณฑ์ชุมชน และอุตสาหกรรม SME
2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

3.1 ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ
3.2 ส่งเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข
3.3 แก้ไข ป้องกัน และต่อต้านยาเสพติด
3.4 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคม และงานสวัสดิการสังคมการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.5 ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานบรรเทาสาธารณภัย จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.6 เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน
3.7 การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

4.1 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.2 บำรุงรักษาแม่น้ำลำคลอง แห่งน้ำต่างๆ และการป้องกันน้ำท่วมและน้ำเสีย
4.3 การดูแลรักษาที่สาธารณะ
4.4 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ และส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยว
4.5 พัฒนา ส่งเสริม พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

5.1 พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
5.2 ส่งเสริมธรรมาภิบาล ตามพระรากฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ
5.3 ส่งเสริมสวัสดิการแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน
5.4 ปรับปรุง และพัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากร
5.5 สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคารสถานที่
5.6 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมท้องถิ่น
5.7 ปรับปรุงและพัฒนารายได้
5.8 เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ

6.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ท่าเทียบเรือ ระบบการจัดการขยะ และระบบบำบัดน้ำเสีย และซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย
6.2 พัฒนาระบบจราจรและขนส่งมวลชน
6.3 พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา
6.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดผังเมืองชุมชน ผังเมืองเฉพาะ และป้องกันการบุกรุก ที่สาธารณประโยชน์
6.5 พัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง และระบบชลประทาน เพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตร และอื่น ๆ

Last modified on
Rate this item
(0 votes)
Webmaster

ตำบลบางกระทึกเป็นที่ชุมนุมของชาวบ้านในพื้นที่ และละแวกใกล้คียง เพื่อร่วมทำกิจกรรมงานบุญ งานกุศล และงานรื่นเริงต่างๆ ตามประเพณีในงานนั้นจะมีมหรสพ การละเล่นตามประเพณี และวัฒนธรรมพื้นบ้านกันอย่างสนุกสนาน เสียงดังอึกทึกครึกโครมเป็นประจำทุกฤดูกาลโดยเฉพาะภายหลังฤดูการเก็บเกี่ยว จึงเป็นที่กล่าวขานกันติดปากว่า ตำบลนี้เป็นตำบลที่สนุกสนานอึกทึกครึกโครมตลอดทั้งปี ชาวบ้านในตำบล และตำบลใกล้เคียงจึงเรียกพื้นที่แห่งนี้ว่า “เทศบาลตำบลบางกระทึก” สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration