A+ A A-


บุคลากรสำนักปลัดเทศบาล

พนักงานเทศบาล

นายปรีชา เสียงเจริญ
ปลัดเทศบาลตำบลบางกระทึก


 
นางวรนุช รุ่งเรือง
รองปลัดเทศบาลตำบลบางกระทึก
 
นายสรรเพชร เฮงสากล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
นางสาวพรฤดี   คงใจ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

 
 
 
พ.จ.อ.ณรงค์ นราแก้ว
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน
 
 
 
พ.จ.ท.สยาม   แตงสาขา
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน
 
 
นางสาวรฐา ปวรทวีสุข
เจ้าพนักงานทะเบียน
ชำนาญงาน
 
นางสาวเสาวคนธ์   นาคนาเกร้ด
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักทรัพยากรบุุคคลปฏิบัติการ
 
 
 
 
นางสาวศิวพร สุขสมัย
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
ลูกจ้างประจำ
 
 
นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยสุวรรณ
นักการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
 

นายสุริยา   จิระวรกิจบัญชา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
 
นายสุชาติ   ธูปหอม
พนักงานดับเพลิง
 
 
นางสาวบุญญาพร   ลอยเจริญ
ผุ้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
 
 นายสุภินัฐ   ชิตไพโรจน์
พนักงานดับเพลิง
 
 
 
นายพิพัฒน์   น้อยพินิจ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถดับเพลิง)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พนักงานจ้างทั่วไป
 
 
นางสาวชญาดา   ไตรสูงเนิน
คนงาน
 
 
นางธนิตา   ตระกูลชัยศรี
คนงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกฤตนัย   ปู่หลำ
คนงาน
 
 
นายณัฐพล   เกิดมงคล
พนักงานดับเพลิง
 
 
นายณัฐฐภัทร   วรมาศพฤกษา
พนักงานดับเพลิง
 

นายธนพนธ์   ชื่นใจ
พนักงานดับเพลิง
 

นายวัศพล   พุ่มเกิด
พนักงานดับเพลิง
Last modified on
Rate this item
(0 votes)
Webmaster

ตำบลบางกระทึกเป็นที่ชุมนุมของชาวบ้านในพื้นที่ และละแวกใกล้คียง เพื่อร่วมทำกิจกรรมงานบุญ งานกุศล และงานรื่นเริงต่างๆ ตามประเพณีในงานนั้นจะมีมหรสพ การละเล่นตามประเพณี และวัฒนธรรมพื้นบ้านกันอย่างสนุกสนาน เสียงดังอึกทึกครึกโครมเป็นประจำทุกฤดูกาลโดยเฉพาะภายหลังฤดูการเก็บเกี่ยว จึงเป็นที่กล่าวขานกันติดปากว่า ตำบลนี้เป็นตำบลที่สนุกสนานอึกทึกครึกโครมตลอดทั้งปี ชาวบ้านในตำบล และตำบลใกล้เคียงจึงเรียกพื้นที่แห่งนี้ว่า “เทศบาลตำบลบางกระทึก” สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

Related items

back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration